Školenia odbornej spôsobilosti

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Cieľ vzdelávacej aktivity

Preukazovanie odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon činnosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa vykonáva pre jednotlivé druhy dopravy: taxislužba, autobusová doprava, cestná nákladná doprava.

Pripraviť účastníkov kurzu k vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, čiže od 4. decembra 2012 sa už nerozoznáva odborná spôsobilosť na vnútroštátnu cestnú nákladnú a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu, ale len na cestnú nákladnú dopravu.

Tiež informovať odborne spôsobilých zástupcov (vedúcich dopravy), ale aj iných pracovníkov v dopravných firmách o aktuálnych zmenách legislatívy na vykonávanie cestnej nákladnej a autobusovej dopravy a podnikania v tomto odbore.

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009:

  1. OBČIANSKE PRÁVO
  2. OBCHODNÉ PRÁVO
  3. SOCIÁLNE PRÁVO
  4. DAŇOVÉ PRÁVO
  5. OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU
  6. PRÍSTUP NA TRH
  7. TECHNICKÉ NORMY A TECHNICKÉ ASPEKTY PREVÁDZKY
  8. BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH
Cieľové skupiny

Kurz je určený predovšetkým pre prevádzkovateľov v cestnej doprave a vedúcich dopravy, ktorí nespĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť na vykonávanie cestnej dopravy podľa nových predpisov platných od 4.12.2011 (Nariadenie EP a Rady č. 1071/2009) resp. 1.3.2012 (Zákon o cestnej doprave).

Treba upozorniť, že celý rad osvedčení o odbornej spôsobilosti prestal platiť z dôvodu účinnosti uvedených predpisov.

Kurz je tiež určený pre podnikateľov resp. zamestnancov dopravných firiem, ktorí chcú získať aktuálne poznatky z problematiky, ktorá sa vyžaduje pri skúškach odbornej spôsobilosti podľa zákona o cestnej doprave.

Vodičovi, ktorý absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace strediskoPotvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ na daný druh dopravy (osobná / nákladná), ktoré je podkladom k:

  • vydaniu „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“,
  • vydaniu „Kvalifikačnej karty vodiča“.

Vodič, ktorému ešte neuplynula platnosť „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“, nemusí pri zmene vozidla nákladnej dopravy na vozidlo osobnej dopravy a naopak, ani pri zmene skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia, opätovne vykonať kurz pravidelného výcviku. V takomto prípade vodič absolvuje iba jeden kurz pravidelného výcviku a získa „Osvedčenie o pravidelnom výcviku“ a „Kvalifikačnú kartu vodiča“ na osobnú aj nákladnú dopravu.