Doškoľovacie kurzy

Ak nastane prípad, že vodič je v priebehu roka 3 krát pokutovaný za porušenie predpisov, dopravný inšpektorát nariadi absolvovanie doškoľovacieho kurzu. Po uplynutí doby zadržanie VO – trestu musíte absolvovať doškoľovací kurz.

Praktický výcvik doškoľovacieho kurzu vodičov sa vykoná v rozsahu výcviku najvyššej skupiny vodičského oprávnenia vodiča. Táto skutočnosť je uvedená v rozhodnutí dopravného inšpektorátu.

Na takýto kurz sa musí klient samostatne prihlásiť v termíne určenom dopravným inšpektorátom. Doškoľovacie kurzy riešime individuálne s klientom v zmysle rozhodnutia dopravného inšpektorátu.

Doškoľovací kurz musíte absolvovať do termínu určenom dopravným inšpektorátom.