Školenia KKV

Kvalifikačná karta vodiča

Základná kvalifikácia

Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie absolvuje vodič:

 • nákladnej dopravy po dovŕšení veku 18 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C1+E alebo podskupiny C1,
 • nákladnej dopravy po dovŕšení veku 21 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny C+E,
 • osobnej dopravy po dovŕšení veku 21 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E, určené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa linky je kratšia ako 50 km,
 • osobnej dopravy po dovŕšení veku 21 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D1 alebo skupiny D1+E,
 • osobnej dopravy po dovŕšení veku 23 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E.

Vodič po absolvovaní zrýchleného kurzu základnej kvalifikácie je povinný podrobiť sa záverečnej skúške. Skúšky sú vykonávané po skončení kurzu v termíne a mieste určenom príslušným okresným úradom v sídle kraja a za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Samotná skúška pozostáva z písomného testu, ktorý tvorí 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov, kde skupinu tvorí 20 otázok.

Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu:

 • „Osvedčenia o základnej kvalifikácii“,
 • „Kvalifikačnej karty vodiča“.
Pravidelný výcvik

Kurz pravidelného výcviku vodičov je vykonávaný raz za 5 rokov v rozsahu 35 hodín.

Povinnosť absolvovať kurz pravidelného výcviku sa vzťahuje na vodičov:

 • nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2009 – kurzpravidelného výcviku je nutné absolvovať do 10.09.2014,
 • osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D, D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2008 – kurzpravidelného výcviku je nutné absolvovať do 10.09.2013,
 • osobnej a nákladnej dopravy pred skončením platnosti Kvalifikačnej karty vodiča.

Vodičovi, ktorý absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace strediskoPotvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ na daný druh dopravy (osobná / nákladná), ktoré je podkladom k:

 • vydaniu „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“,
 • vydaniu „Kvalifikačnej karty vodiča“.

Vodič, ktorému ešte neuplynula platnosť „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“, nemusí pri zmene vozidla nákladnej dopravy na vozidlo osobnej dopravy a naopak, ani pri zmene skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia, opätovne vykonať kurz pravidelného výcviku. V takomto prípade vodič absolvuje iba jeden kurz pravidelného výcviku a získa „Osvedčenie o pravidelnom výcviku“ a „Kvalifikačnú kartu vodiča“ na osobnú aj nákladnú dopravu.

Rozdelový kurz

Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie je realizovaný v rozsahu 35 hodín.

Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikáciepre nákladnú dopravu absolvuje vodič, ktorý:

 • úspešne absolvoval kurz základnej kvalifikácie na osobnú dopravu,
 • dovŕšil vek 18 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C1+E alebo podskupiny C1,
 • dovŕšil vek 21 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny C+E,

Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikáciepre osobnú dopravu absolvuje vodič, ktorý:

 • úspešne absolvoval kurz základnej kvalifikácie na nákladnú dopravu,
 • dovŕšil vek 21 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E, určené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa linky je kratšia ako50 km,
 • dovŕšil vek 21 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D1 alebo skupiny D1+E,
 • dovŕšil vek 23 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E.

Vodič po absolvovaní zrýchleného rozdielového kurzu základnej kvalifikácie je povinný podrobiť sa záverečnej skúške. Skúšky sú vykonávané po skončení kurzu v termíne a mieste určenom príslušným okresným úradom v sídle kraja a za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Samotná skúška pozostáva z písomného testu, ktorý tvorí 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov, kde skupinu tvorí 20 otázok.

Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu:

 • „Osvedčenia o základnej kvalifikácii“,
 • „Kvalifikačnej karty vodiča“.