Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

§22. Pokyny
 1. Cestnú premávku v križovatke riadi príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) v rovnošate zmenou postoja a pokynmi rúk, pričom používa smerovku, ktorú drží v pravej ruke. Pokyny policajta znamenajú pre účastníkov cestnej premávky

  1. „Stoj“ pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom s upaženou rukou alebo upaženými rukami; policajt môže obe ruky pripažiť, ak na riadenie cestnej premávky stačí postoj,


  2. „Čakaj“, ak má policajt zdvihnutú pravú ruku alebo predlaktie pravej ruky nahor; pre účastníkov cestnej premávky už sa nachádzajúcich v križovatke znamená tento pokyn „Opustite križovatku“,


  3. „Voľno“ pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom s upaženou rukou alebo upaženými rukami; policajt môže obe ruky pripažiť, ak na riadenie cestnej premávky stačí postoj,


  4. „Stoj“ pre vodiča prichádzajúceho smerom k chrbtu alebo k pravému boku policajta, ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú ruku upaženú a „Voľno“ pre vodiča prichádzajúceho smerom k ľavému boku policajta; vodič vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta môže odbočiť vpravo a chodci smú prechádzať cez vozovku za chrbtom policajta.


 2. Na význam pokynov „Stoj“, „Čakaj“ a „Voľno“ sa vzťahuje § 15 ods. 2.

 3. Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem pokynov uvedených v odseku 1 aj iné pokyny, najmä pokyn „Zrýchliť jazdu!“ vodorovným kývaním ruky cez stred tela alebo pokyn „Spomaliť jazdu!“ kývaním ruky hore a dolu. Na zdôraznenie pokynu môže policajt použiť píšťalku.


 4. Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na riadenie cestnej premávky na inom mieste, ako je križovatka a na riadenie cestnej premávky inou oprávnenou osobou podľa § 62 ods. 2 zákona.

© 1996 - 2022 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2022 MAVEXJUNIOR.SK