Úvod » Kurzy prvej pomoci
Kurzy prvej pomoci
Už od roku 2009 sme držiteľom osvedčenia MZ SR č. 22815-2/2009-OZdV o akreditácii kurzov prvej pomoci. Preto každý z našich klientov, žiadateľov o vodičské oprávnenie, môže absolvovať povinný kurz prvej pomoci pod vedením naších kvalifikovaných lektorov priamo v priestoroch našej autoškoly! Kurzy prvej pomoci sú určené nielen pre žiadateľov o vodičské oprávnenie v našej autoškole, ale aj pre širokú verejnosť a organizácie. Prebiehajú v mesačných intervaloch a termín konania je potrebné vopred si dohodnúť!
► Rozsah kurzov:
Minimálny rozsah vedomostí a zručností v kurzoch prvej pomoci:
A. Teoretické vedomosti o
 1. príčinách vzniku dopravných nehôd a poraneniach pri dopravných nehodách,
 2. preventívnych opatreniach smerujúcich k zvýšeniu ochrany zdravia na cestách,
 3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, reťazi života,
 4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
 5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii
 6. záchranného systému,
 7. základných úkonoch zachraňujúcich život,
 8. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
 9. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
 10. záchvatových stavoch - febrilných kŕčoch, epilepsii,
 11. krvácaní z rán, šoku,
 12. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
 13. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody - zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
 14. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.
B. Praktické zručnosti
 1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb,
 2. aktivácia integrovaného záchranného systému,
 3. didaktika a metodika praktickej výučby prvej pomoci v simulovaných podmienkach so zameraním najmä na témy:
  1. diagnostikovanie priechodnosti dýchacích ciest, uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc s bariérovými pomôckami,
  2. zastavenie vonkajšieho krvácania,
  3. protišokové opatrenia, kompresia hrudníka a automatickej externej defibrilácie,
  4. diagnostikovanie porúch vedomia,
  5. poloha v bezvedomí,
  6. starostlivosť o pacienta v kŕčovom stave,
  7. diagnostika poškodení kostry a svalstva, chrbtice,
  8. stabilizácia krku a tela u detí a dospelých,
  9. stabilizácia zlomených končatín,
  10. poskytnutie psychologickej podpory a pomoci osobe a jeho rodine,
  11. prevencia škodlivého pôsobenia tepla, chladu a základné techniky chladenia a ohrievania,
  12. základná starostlivosť pri popáleninách a omrzlinách,
  13. základná starostlivosť pri úrazoch elektrickým prúdom,
  14. základná starostlivosť pri bodnutí, uštipnutí hmyzom, uhryznutí hadom,
  15. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchranného zdravotného systému.
Skúška z poskytovania prvej pomoci:
 1. Skúška z poskytovania prvej pomoci sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti a vykoná sa najneskôr do 15 dní po riadnom ukončení výučby kurzu; dátum a miesto vykonania skúšky z poskytovania prvej pomoci oznámi účastníkovi kurzu inštruktor kurzu.
 2. Teoretická časť skúšky z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční písomnou formou v podobe testu, ktorý obsahuje 20 otázok zo súboru otázok schválených ministerstvom. Podmienkou úspešného absolvovania teoretickej časti skúšky z poskytovania prvej pomoci je dosiahnutie najmenej 90 % správnych odpovedí.
 3. Praktická časť skúšky z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční v simulovaných podmienkach pri použití materiálno-technického vybavenia kurzu.
 4. O priebehu a výsledku skúšky z poskytovania prvej pomoci inštruktor kurzu vyhotoví protokol, ktorý podpíše a potvrdí odtlačkom pečiatky držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu, u ktorého bola skúška vykonaná.
 5. Držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu vydá najneskôr do piatich pracovných dní absolventovi kurzu po úspešnom vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK