Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
► Príkazové značky
► Zvislé dopravné značky
► Príkazové značky
► Zvislé dopravné značky
111. Zníženie počtu jazdných pruhov - C22b

Význam, popis:

Značka Zníženie počtu jazdných pruhov (č. C22b) označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zníženiu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, ako aj jazdný pruh určený na zaraďovanie do priebežného pruhu. Značka sa používa aj na označenie konca samostatného jazdného pruhu pre pomalé vozidlá. Zhotovenie značky zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a umiestňuje sa na začiatku výjazdového klina.

112. Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá - C22c

Význam, popis:

Značka Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá (č. C22c) označuje v smere jazdy prídavný jazdný pruh určený pre vozidlá, ktoré svojou pomalou jazdou obmedzujú alebo by mohli obmedziť ostatné vozidlá. Značka sa vždy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov.

113. Obmedzenie v jazdných pruhoch - C23a

Význam, popis:

Značky Obmedzenie v jazdných pruhoch (č. C23a a č. C23b) vyznačujú obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu v smere jazdy s použitím symbolu značky z príslušnej skupiny zákazových alebo príkazových značiek. Vyjadrenie počtu a usporiadania jazdných pruhov na značke č. C23a a č. C23b zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste. Zákaz alebo obmedzenie, ktoré sa týka odbočujúcej cesty, možno vyznačiť obmedzením v príslušnom jazdnom pruhu pre zaraďovanie pred križovatkou. V prípade, že obmedzenie v jazdnom pruhu pokračuje aj za križovatkou, je potrebné príslušnú značku zopakovať. Značka č. C23a a č. C23b sa umiestňuje v mieste, kde sa obmedzenie v jazdnom pruhu začína. Ak sa úsek platnosti obmedzenia končí mimo križovatky, a ak nie je skôr skončený inak, platnosť obmedzenia v jazdných pruhoch sa končí umiestnením príslušnej značky, ktorá vyjadruje počet a usporiadanie jazdných pruhov zodpovedajúce skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a ktorá už neobsahuje symbol zákazovej alebo príkazovej značky.

114. Obmedzenie v jazdných pruhoch - C23b

Význam, popis:

Značky Obmedzenie v jazdných pruhoch (č. C23a a č. C23b) vyznačujú obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu v smere jazdy s použitím symbolu značky z príslušnej skupiny zákazových alebo príkazových značiek. Vyjadrenie počtu a usporiadania jazdných pruhov na značke č. C23a a č. C23b zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste. Zákaz alebo obmedzenie, ktoré sa týka odbočujúcej cesty, možno vyznačiť obmedzením v príslušnom jazdnom pruhu pre zaraďovanie pred križovatkou. V prípade, že obmedzenie v jazdnom pruhu pokračuje aj za križovatkou, je potrebné príslušnú značku zopakovať. Značka č. C23a a č. C23b sa umiestňuje v mieste, kde sa obmedzenie v jazdnom pruhu začína. Ak sa úsek platnosti obmedzenia končí mimo križovatky, a ak nie je skôr skončený inak, platnosť obmedzenia v jazdných pruhoch sa končí umiestnením príslušnej značky, ktorá vyjadruje počet a usporiadanie jazdných pruhov zodpovedajúce skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a ktorá už neobsahuje symbol zákazovej alebo príkazovej značky.

115. Vyhradený jazdný pruh - C24a

Význam, popis:

Značka Vyhradený jazdný pruh (č. C24a) označuje jazdný pruh vyhradený v smere jazdy pre vozidlá vyznačené na značke príslušnými významovými symbolmi zo zvislých značiek a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom. Značka sa taktiež používa na označenie kombinovaného vyhradeného jazdného pruhu pre vyznačené vozidlá vyznačením viacerých významových symbolov zo zvislých značiek na značke, ako napríklad významového symbolu zo značky č. B7 pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy, ako sú autobusy alebo trolejbusy, a významového symbolu zo značky č. B11 pre cyklistov; vyhradený jazdný pruh pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy môžu používať okrem vozidiel pravidelnej verejnej dopravy aj vozidlá taxislužby zriadené na prepravu osôb. Značka č. C24a sa používa najmä so značkami č. V1a, č. V2a alebo so značkou č. V14 s príslušným nápisom na ceste (napríklad "BUS") alebo s príslušným významovým symbolom zo zákazových značiek. V priestore križovatky sa vyhradený jazdný pruh označuje iba príslušnými vodorovnými značkami. Ak vyhradený jazdný pruh je vyhradený len na určitý čas, tento čas je uvedený v spodnej časti značky č. C24a.

116. Koniec vyhradeného jazdného pruhu - C24b

Význam, popis:

Značka Koniec vyhradeného jazdného pruhu (č. C24b) označuje skončenie platnosti značky č. C24a a použije sa, ak platnosť značky sa končí mimo križovatku a ak nie je skôr skončená inak.

117. Radenie jazdných pruhov pred križovatkou - C25

Význam, popis:

Značka Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (č. C25) označuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku v súlade s príslušnými vodorovnými značkami a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste; značkou možno vyznačiť, kde platí povolené otáčanie vozidiel v priestore riadenej križovatky. V prípade potreby možno značku doplniť príslušným symbolom značky zo skupiny zákazových alebo príkazových značiek.

118. Zmena smeru jazdy - C26

Význam, popis:

Značka Zmena smeru jazdy (č. C26) vopred informuje o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste alebo do pôvodného smeru jazdy, ak je symbol šípky na značke obrátený. Na značke je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy, počet jazdných pruhov a vzdialenosť k miestu zmeny smeru jazdy.

119. Obchádzanie električky - C27

Význam, popis:

Značka Obchádzanie električky (č. C27) označuje miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke. Ak je značka doplnená v spodnej časti symbolom dodatkovej tabuľky č. E4, vyznačuje úsek cesty, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.

120. Zmena smeru jazdy - C28

Význam, popis:

Značky Zmena smeru jazdy (č. C28 a č. C29) upozorňujú na neočakávanú zmenu smeru jazdy. Značka č. C29 upozorňuje na zmenu smeru jazdy pred trvalou prekážkou na ceste. Na značkách č. C28 a č. C29 je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy a počet jazdných pruhov. V spodnej časti značky č. C28 a č. C29 alebo na dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie doplňujúce údaje napríklad o vzdialenosti k miestu zmeny smeru jazdy a podobne.


Celkom: 439 Na stránke: 10 Strán: 44 Aktuálne: 12
« Späť Ďalej »
« -10  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  +10 »
© 1996 - 2020 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2020 MAVEXJUNIOR.SK